ترجمه کتاب

مترجم هوشمند فرازین ترجمه کتاب را در حدود یک ساعت با کمترین هزینه ممکن با حفظ ساختار متن و عناصر ظاهری صورت می‌گیرد. قابل ذکر است متن ترجمه شده از نظر شکل و محتوی با فایل اصلی منطبق است. همچنین مترجم هوشمند فرازین قادر به تشخیص دامنه موضوع متن بوده، از این رو ترجمه انجام شده با کیفیت بهتر و مشابه ترجمه انسانی می‌باشد.

مترجم هوشمند فرازین ترجمه کتاب را در حدود یک ساعت با کمترین هزینه ممکن با حفظ ساختار متن و عناصر ظاهری صورت می‌گیرد. قابل ذکر است متن ترجمه شده از نظر شکل و محتوی با فایل اصلی منطبق است. همچنین مترجم هوشمند فرازین قادر به تشخیص دامنه موضوع متن بوده، از این رو ترجمه انجام شده با کیفیت بهتر و مشابه ترجمه انسانی می‌باشد. در ضمن عناصر موجود در متن مانند: تصاویر، نمودارها، جداول، زیرنویس و حتی هدر و فوتر سایت در جایگاه خود حفظ می‌گردد و در صورت نیاز به ترجمه، ترجمه می‌شوند.